Ogólna klauzula informacyjna, w tym dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (także wspólników S.C.)

 


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119/1 (dalej: RODO), informujemy:

1.      Tożsamość administratora, dane kontaktowe administratora

Administratorem danych jest DOZAMEL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabryczna 10 we Wrocławiu (53-609), tel. 71 35 65 701, e‑mail: sekretariat@dozamel.pl (dalej: Administrator).

2.      Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: iod@dozamel.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres pocztowy wskazany w pkt 1. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3.      Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe do celów:

1)      podjęcia działań przed zawarciem umowy (zamówienie, zlecenie) na Pani/Pana żądanie, tj. obsługi zapytań, składania ofert, udzielania wyjaśnień, negocjacji warunków umowy,  zawarcia, realizacji i rozliczania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2)      wykonywania przez administratora obowiązków nałożonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności: prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – w tym do celów wystawiania dowodów sprzedaży i innych dokumentów rozliczeniowych, archiwizacji dokumentów danych dotyczących zawartych umów, złożonych zamówień oraz zgłaszanych reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

3)      wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest: możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (windykacji należności, prowadzeniu postępowań sądowych lub egzekucyjnych), rozpatrywania zgłoszonych skarg lub reklamacji, obsługa korespondencji, zapewnienie sprawnego funkcjonowania Spółki, prowadzenia badania satysfakcji, statystyk i analiz do celów usprawniania prowadzonej działalności, prowadzenie działań marketingowych własnych wyrobów i usług oraz promujących prowadzoną działalność, rozszerzanie współpracy i budowanie długofalowych partnerskich relacji, a także do celów wywiązania się z obowiązków administratora wobec organu nadzorczego lub właściciela;

4)      w innych celach na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej, świadomie wyrażonej zgody i w zakresie objętym wyrażoną zgodą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4.      Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Administrator, w zależności od potrzeb w zakresie realizacji celów, o których mowa w pkt 3, będzie udostępniał dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

1)      podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora, w których usług korzysta administrator w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności dostawcom usług: informatycznych, prawnych, doradczych, pocztowych (kurierskich), związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury lub majątku administratora, ochrony ubezpieczeniowej, ochrony osób i mienia, zewnętrznych audytów, niszczenia nośników zawierających dane osobowe itp.;

2)      podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego – np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

5.      Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy, zawarcia i wykonywania umowy oraz rozliczenia umowy, okres udzielonej gwarancji lub rękojmi, obsługi posprzedażnej lub okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, na który została wyrażona zgoda lub do momentu wycofania zgody, a następnie będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń lub upływu obowiązku przechowywania danych (dokumentów) wynikającego z przepisu powszechnie obowiązującego prawa, w zależności, który z tych okresów będzie dłuższy.

6.      Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych („bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli zachodzą przesłanki wskazane w art. 21 RODO - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora;
  • gdy dane osobowe przetwarzane są w oparciu o udzieloną zgodę - prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.      Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00‑193 Warszawa, w przypadku, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

8.      Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi w szczególności zawarcie umowy i jej rozliczenie, obsługę korespondencji, bieżącą obsługę itp.

9.      Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

10.    Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

* * *

Treść powyższej klauzuli informacyjnej w wersji PDF do pobrania znajduje się na dole dokumentu w sekcji "pliki do pobrania"

pliki do pobrania:

dozamel_ogolna-klauzula-informacyjna-osoba-fizyczna_1osobowa-dg-cedig_partnerzysc.pdf - pdf

Strefa pracownika

zapomniałem hasła

Aktualności

Projekty UE

 

więcej >

DOZAMEL po raz piąty w gronie 229 firm odpowiedzialnych społecznie

29.03.19

DOZAMEL po raz piąty znalazł się w gronie 229 firm odpowiedzialnych społecznie. Premiera 17. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki” odbyła się 28 marca w Warszawie. więcej >

DOZAMEL w Dolnośląskiej Ekstraklasie Biznesu

2019-01-23

W dniu 22 stycznia 2019 we Wrocławskim Centrum Kongresowym Hali Stulecia odbyła się uroczystość wręczenia Dolnośląskich Certyfikatów Gospodarczych XXVIII edycji oraz wręczenia Dolnośląskich Nagród Gospodarczych. Podczas uroczystej gali powołano również Dolnośląską Ekstraklasę Biznesu – nową markę jakości i wiarygodności gospodarczej naszego regionu. więcej >