Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w DOZAMEL Sp. z o.o.

 


Klikając w przycisk „Aplikuj” lub „Aplikuj teraz” na stronie internetowej lub przesyłając w inny sposób zgłoszenie rekrutacyjne (CV i list motywacyjny) lub składając zgłoszenie rekrutacyjne osobiście do DOZAMEL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław (dalej: Pracodawca) – w tym w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Kołobrzegu (78-100) przy ul Kościuszki 20, wyraża Pani/Pan poprzez powyższe działanie dobrowolną i świadomą zgodę, w rozumieniu art. 6 lit. a) RODO, na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym do celów przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, na które Pani/Pan aplikuje.

Jeżeli Pani/Pan chce, aby Pracodawca zatrzymał Pani/Pana CV w bazie po zakończeniu niniejszej rekrutacji przez dłuższy okres czasu wskazany poniżej, prosimy dodatkowo o zamieszczenie w składanym CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DOZAMEL Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym również do celów przyszłych rekrutacji”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” (Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119/1), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych podczas rekrutacji jest Pracodawca.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan się kontaktować pisemnie z Pracodawcą pod adresem pocztowym wskazanym powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kadry@dozamel.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@dozamel.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje oraz do celów przyszłych rekrutacji, pod warunkiem, że została zawarta przez Panią/Pana w treści złożonej aplikacji klauzula zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, o której mowa powyżej, a także zapewnienia bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa osób i mienia na terenie nieruchomości użytkowanych przez Pracodawcę, poprzez kontrolę dostępu i monitoring wizyjny.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

a)      art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana dobrowolnej zgody, która została wyrażona poprzez przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego, w tym w szerszym zakresie danych osobowych niewymaganych prawem (np. Pani/Pana wizerunek).

W sytuacji, gdy w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym zostaną przekazane dodatkowe dane osobowe należące do szczególnej kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, wykraczające poza wymóg ustawowy ich podania, będziemy je przetwarzać pod warunkiem, że w treści zgłoszenia aplikacyjnego zostanie zamieszczone przez Panią/Pana dodatkowe oświadczenie zgody na ich przetwarzanie o następującej treści: „Ja niżej podpisany, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DOZAMEL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabryczna 10 we Wrocławiu szczególnych kategorii moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach w niniejszym postępowaniu rekrutacyjnym. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o możliwości cofnięcia mojej zgody w powyższym zakresie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.”. W przypadku braku zamieszczenia powyższego oświadczenia zgody, Pracodawca nie będzie przetwarzał szczególnych kategorii danych osobowych Pani/Pana dotyczących i dokona ich samodzielnego usunięcia ze zgłoszenia rekrutacyjnego.

Podanie bądź niepodanie dodatkowych danych, o których mowa powyżej, nie ma wpływu na Pani/Pana udział w procesie rekrutacji.

b)      art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy art. 221 w zakresie danych osobowych wskazanych w Kodeksie pracy lub w innych przepisach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), i ich podanie jest niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji;

c)       art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes administratora polega na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji, a także na zapewnieniu bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa osób i mienia na terenie nieruchomości użytkowanych przez Pracodawcę, poprzez kontrolę dostępu i monitoring wizyjny.

W związku z prowadzeniem rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane kategoriom odbiorców:

1)    przedsiębiorcom lub osobom, świadczącym na podstawie umowy na rzecz Administratora usługi, w szczególności dostawcom usług: systemów do prowadzenia lub zarządzania procesem rekrutacji - np. Pracuj.pl; usług pośrednictwa lub doradczych w zakresie rekrutacji, obsługi i utrzymania systemów teleinformatycznych Pracodawcy, prawnych, doradczych, kurierskich lub pocztowych, ochrony osób i mienia, zewnętrznych audytów, niszczenia lub utylizacji nośników zawierających dane osobowe;

2)    przedsiębiorcom lub osobom świadczącym usługi prawnicze oraz organom wymiaru sprawiedliwości – w razie dochodzenia roszczeń przez administratora lub obrony przed roszczeniami;

3)    organom władzy publicznej lub podmiotom publicznym uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Pani/Pana dane osobowe, w sytuacji jeżeli Pracodawca nie nawiąże z Panią/Panem stosunku pracy, zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający otworzenie ich treści w terminie 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji, za wyjątkiem przypadku, gdy rekrutacja będzie prowadzona za pośrednictwem internetowego serwisu rekrutacyjnego Pracuj.pl – wówczas dane zostaną automatycznie usunięte w systemie po okresie 60 dni od daty zakończenia publikacji ogłoszenia.

W przypadku, gdy przez Panią/Pana została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, wówczas dane osobowe będziemy przechowywać jeszcze przez okres do 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, po czym zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający otworzenie ich treści.

W odniesieniu do przetwarzanych danych, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:

  • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie została wyrażona zgoda) do innego administratora danych.
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, w sytuacji gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Państwa danych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy Kodeks Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych informacji jest dobrowolne, jednak w przypadku danych dotyczących kontaktu (telefon, e-mail) ich niepodanie może spowodować brak możliwości skutecznego poinformowania kandydata o planowanym terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein lub do organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

* * *

Treść powyższej klauzuli informacyjnej w wersji PDF znajduje się na dole dokumentu w sekcji "pliki do pobrania"

pliki do pobrania:

klauzula-informacyjna-dla-kandydata-do-pracy_w2_20190523_f.pdf - pdf

Strefa pracownika

zapomniałem hasła

Aktualności

Projekty UE

 

więcej >

DOZAMEL po raz piąty w gronie 229 firm odpowiedzialnych społecznie

29.03.19

DOZAMEL po raz piąty znalazł się w gronie 229 firm odpowiedzialnych społecznie. Premiera 17. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki” odbyła się 28 marca w Warszawie. więcej >

DOZAMEL w Dolnośląskiej Ekstraklasie Biznesu

2019-01-23

W dniu 22 stycznia 2019 we Wrocławskim Centrum Kongresowym Hali Stulecia odbyła się uroczystość wręczenia Dolnośląskich Certyfikatów Gospodarczych XXVIII edycji oraz wręczenia Dolnośląskich Nagród Gospodarczych. Podczas uroczystej gali powołano również Dolnośląską Ekstraklasę Biznesu – nową markę jakości i wiarygodności gospodarczej naszego regionu. więcej >