Klauzula informacyjna RODO dla kandydata do pracy

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy 


Ten dokument zawiera informacje na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych w DOZAMEL Sp. z o.o. (dalej „administrator” lub „pracodawca”). Z poniższego tekstu dowiesz się m.in. dla jakich celów i jak długo administrator przetwarza lub będzie przetwarzał Twoje dane osobowe. Dowiesz się, jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, a także z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „RODO”). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdziesz również pod adresem www.dozamel.pl/pl/dane_osobowe/626/ (www.dozamel.pl > Nasza Firma > Dane Osobowe), wybierając kategorię danych osobowych „Kandydaci do pracy”.

Administrator, Inspektor Ochrony Danych

1.            Administratorem Twoich danych osobowych jest DOZAMEL Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, nr KRS 0000085139, nr NIP: 8960001014, nr Regon: 931085872, tel. 71 35 65 701, e‑mail: sekretariat@dozamel.pl, www.dozamel.pl.

2.            Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym w sprawach przetwarzania danych osobowych możesz się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: iod@dozamel.pl lub listownie kierując korespondencję na adres pocztowy wskazany w pkt. 1.

Jaki jest cel i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych?

1.     Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w ogłoszeniu rekrutacyjnym a wynikającym z przepisów prawa pracy1 będą przetwarzane na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z tych przepisów2,1 w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i wyłonienia kandydata do pracy, realizacji działań przez pracodawcę po podjęciu decyzji o zatrudnieniu danego kandydata wynikających z przepisów prawa pracy (np. skierowanie na wstępne badania lekarskie, rejestracja w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, obowiązki związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych) oraz zawarcia na Twój wniosek umowy o pracę3.

2.     Pozostałe dane osobowe niewymienione w przepisach prawa pracy i niewymagane przez pracodawcę w ogłoszeniu rekrutacyjnym (np. Twoje zdjęcie) a które zawarłeś dodatkowo z własnej inicjatywy w swoim CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach przekazanych nam w związku z twoim zgłoszeniem aplikacyjnym, będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody4, wyrażonej poprzez Twoje działanie potwierdzające polegające na zawarciu tych danych w Twoim zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do pracodawcy w ramach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Twoja zgoda może zostać przez Ciebie odwołana w dowolnym czasie.

3.     Pracodawca może przetwarzać Twoje dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników pod warunkiem, że wyrazisz na to dodatkową zgodę4, rozumianą jako wpisanie w CV lub liście motywacyjnym następującej treści oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DOZAMEL Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych z moim zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez DOZAMEL Sp. z o.o. przez okres najbliższych 6 miesięcy po zakończeniu bieżącej rekrutacji. Zapoznałam/em się z prawem do cofnięcia mojej zgody w każdym momencie, bez podawania przyczyny.”.

4.     Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarłeś swoje dane osobowe szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane wrażliwe), abyśmy mogli je przetwarzać konieczna jest Twoja wyraźna zgoda5 na ich przetwarzanie - w celu wyrażenia zgody konieczne jest wpisanie przez Ciebie w CV lub liście motywacyjnym lub odrębnym dokumencie następującej treści oświadczenia: „Ja niżej podpisana/y wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na przetwarzanie przez DOZAMEL Sp. z o.o. moich szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w CV, liście motywacyjnym oraz innych przekazanych dokumentach w związku z procesem rekrutacji. Zapoznałam/em się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie, bez podawania przyczyny.”. W przypadku niezamieszczenia powyższego oświadczenia zgody, szczególne kategorie danych osobowych nie będą mogły być przetwarzane przez administratora - dokument zawierający takie dane zostanie zanonimizowany w zakresie tych danych, a gdy to nie będzie możliwe - dokument zostanie zniszczony.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

1 Art. 221 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).

2 Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

3 Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (kandydata) przed podpisaniem umowy z tą osobą.

4 Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych procesów rekrutacji.

5 Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO - osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach.

Komu Twoje dane osobowe mogą być ujawniane ?

7.            Dostęp do Twoich danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej DOZAMEL będą mieć wyłącznie upoważnieni przez administratora pracownicy w niezbędnym zakresie. W związku z prowadzeniem rekrutacji, w pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez administratora odbiorcom poza strukturą DOZAMEL. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu RODO jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej). Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

a)           podmioty świadczące na podstawie Umowy na rzecz administratora usługi związane z prowadzoną rekrutacją, w szczególności usługi: rekrutacyjne, teleinformatyczne, prawnicze, doradcze, pocztowe lub kurierskie, audytów, niszczenia i utylizacji nośników zawierających dane osobowe;

b)           organy władzy publicznej lub podmioty publiczne uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa (np. sądy, organy ścigania itp.), gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe ?

8.     Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres:

a)      do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w postępowaniu, na które została złożona aplikacja/CV, lub

b)     do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji - jeśli wyraziłeś zgodę (o której mowa w pkt 5) na udział w przyszłych rekrutacjach.

Po upływie ww. okresów Twoje dane zostaną trwale usunięte.

Realizacja praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych

9.     Na podstawie RODO przysługuje Ci prawo:

a)           dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO);

b)           sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych Twoich danych osobowych, jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez administratora są niezgodne z rzeczywistością (art. 16 RODO);

c)            żądania usunięcia Twoich danych osobowych („bycia zapomnianym”) w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO);

d)           wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

e)           wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora;

f)             do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora;

g)           w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie poprzez wysłanie informacji zawierającej imię, nazwisko i adres email drogą emailową na adres kadry@dozamel.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.  W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe ?

11.  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym na etapie po podjęciu decyzji o zatrudnieniu kandydata a przed podpisaniem umowy, w zakresie w jakim przepisy prawa to przewidują w związku z nawiązaniem stosunku pracy, np. skierowanie na wstępne badania lekarskie, zawarcie umowy o pracę. Podanie przez Ciebie innych, dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na Twój udział w rekrutacji.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. w taki, który mógłby skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w oparciu o te dane, w tym decyzji opartych na profilowaniu danych.

Strefa pracownika

zapomniałem hasła

Aktualności

Projekty UE

 

więcej >

Ogłoszenie o prawie do nieodpłatnego nabycia udziałów Spółki DOZAMEL

2019-12-05

Zarząd Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych „Dozamel” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ul. Fabryczna 10, działając na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181 z późn.zm.) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 listopada  2017r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. z 2017r. poz. 2283),   informuje, iż: więcej >

Relacja z konferencji "INNOWACYJNY PRZEMYSŁ - KREATYWNA GOSPODARKA - ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ" 19-20.09.2019

24.09.19

-Jesteśmy w epoce czwartej rewolucji przemysłowej, nie ma odwrotu od Przemysłu 4.0, niezależnie do tego, jak rozumiemy to pojęcie – podkreślał Paweł Kolczyński, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na rozpoczęciu konferencji  INNOWACYJNY PRZEMYSŁ - KREATYWNA GOSPODARKA - ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ, która odbyła się  w dniach 19-20 września 2019 r. w Centrum Konferencyjnym WPP. więcej >