Klauzula informacyjna - w zakresie przetwarzania danych osobowych przedstawicieli Kontrahenta i osób trzecich przekazanych przez Kontrahenta w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia lub udzielonym zamówieniem (umowa, zlecenie)

 


Klauzula informacyjna

w zakresie przetwarzania danych osobowych przedstawicieli Kontrahenta i osób trzecich przekazanych przez Kontrahenta w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia lub udzielonym zamówieniem (zamówienie, umowa, zlecenie)

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119/1 (dalej: RODO), informujemy:

1.      Tożsamość administratora, dane kontaktowe administratora

Administratorem danych jest DOZAMEL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabryczna 10 we Wrocławiu (53-609), tel. 71 35 65 701, e‑mail: sekretariat@dozamel.pl.

2.      Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: iod@dozamel.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres pocztowy wskazany w pkt 1. z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3.      Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w związku z wykonywaniem zawartej dwustronnej umowy handlowej łączącej Kontrahenta z administratorem, w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administrator na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu realizacji działań związanych z oceną złożonej oferty, ustaleniem warunków zawarcia umowy z kontrahentem, a także ustaleniem osób odpowiedzialnych za realizację umowy lub uprawnionych do kontaktów w ramach wykonywania umowy, rozpatrywania wniosków, skarg lub reklamacji, obsługi bieżącej korespondencji.

4.      Źródło pochodzenia danych

Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione administratorowi przez naszego kontrahenta, który jest dla Pani/Pana podmiotem zatrudniającym, bez względu na formę zatrudnienia, w związku z wykonywaniem umowy łączącej kontrahenta z administratorem.

5.      Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana służbowe dane osobowe, obejmujące imię/imiona, nazwisko, funkcję, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwę firmy pracodawcy, adres miejsca pracy.

6.      Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Administrator, w zależności od potrzeb w zakresie realizacji celów, o których mowa w pkt 3, będzie udostępniał dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

1)      podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora, w których usług korzysta administrator w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności dostawcom usług: informatycznych, prawnych, doradczych, pocztowych (kurierskich), związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury lub majątku administratora, ochrony ubezpieczeniowej, ochrony osób i mienia, zewnętrznych audytów, niszczenia nośników zawierających dane osobowe itp.;

2)      podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego – np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7.      Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy, zawarcia i wykonywania umowy, a następnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń lub upływu obowiązku przechowywania danych (dokumentów) wynikającego z przepisu powszechnie obowiązującego prawa, w zależności, który z tych okresów będzie dłuższy.

8.      Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych („bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli zachodzą przesłanki wskazane w art. 21 RODO - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

Nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych.

W celu realizacji powyższych praw, dla celów dowodowych, administrator prosi o kontakt z IOD.

9.      Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00‑193 Warszawa, w przypadku, gdy Państwo uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych.

10.    Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

* * *

Prosimy o przekazywanie niniejszej klauzuli informacyjnej osobom fizycznym, w tym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, zaangażowanym przez Państwa w realizację zamówienia lub umowy lub zlecenia, którego DOZAMEL Sp. z o.o. jest stroną, co będzie oznaczało wykonywanie wobec tych osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.

 

* * *

Treść powyższej klauzuli informacyjnej w wersji PDF do pobrania znajduje się na dole dokumentu w sekcji "pliki do pobrania".

pliki do pobrania:

dozamel_klauzula-informacyjna_przedstawiciele-kontrahenta.pdf - pdf

Strefa pracownika

zapomniałem hasła

Aktualności

Projekty UE

 

więcej >

DOZAMEL po raz piąty w gronie 229 firm odpowiedzialnych społecznie

29.03.19

DOZAMEL po raz piąty znalazł się w gronie 229 firm odpowiedzialnych społecznie. Premiera 17. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki” odbyła się 28 marca w Warszawie. więcej >

DOZAMEL w Dolnośląskiej Ekstraklasie Biznesu

2019-01-23

W dniu 22 stycznia 2019 we Wrocławskim Centrum Kongresowym Hali Stulecia odbyła się uroczystość wręczenia Dolnośląskich Certyfikatów Gospodarczych XXVIII edycji oraz wręczenia Dolnośląskich Nagród Gospodarczych. Podczas uroczystej gali powołano również Dolnośląską Ekstraklasę Biznesu – nową markę jakości i wiarygodności gospodarczej naszego regionu. więcej >