Klauzula informacyjna dla pracowników, współpracowników Kontrahenta

 


Klauzula informacyjna dla pracowników, współpracowników Kontrahenta, 

przekazanych w związku z udziałem Kontrahenta w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub wykonywaniem Umowy (zamówienia, zlecenia usługi)

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy:

1.           Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DOZAMEL Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, nr KRS 0000085139, nr NIP: 8960001014, nr Regon: 931085872, tel. 71 35 65 701, e‑mail: sekretariat@dozamel.pl, www.dozamel.pl.

2.           Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym w sprawach przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: iod@dozamel.pl lub listownie kierując korespondencję na adres pocztowy wskazany w pkt. 1.

3.           Pani/Pana dane osobowe zostały nam przekazane (udostępnione) przez naszego Kontrahenta będącego dla Pani/Pana pracodawcą (podmiot zatrudniający bez względu na formę zatrudnienia) lub przez firmą (osobę), z którą Państwo współpracujecie, w związku z udziałem Kontrahenta w procesie zbierania ofert lub w innym trybie wyłaniania Kontrahentów i zawierania z nami Umowy (także: zamówienia, zlecenia usługi) lub w związku z wykonywaniem przez Kontrahenta (w tym także jako podwykonawca) Umowy zawartej z nami lub wykonywania innych zobowiązań wynikających z zawartej Umowy.

4.           W zależności od zakresu współpracy, Administrator będzie przetwarzał następujące Pani/Pana dane osobowe (w maksymalnym zakresie):

a)           dane identyfikujące – np. imię (imiona), nazwisko;

b)          dane kontaktowe – np. adres e-mail, nr telefonu, nr faxu, adres kontaktowy;

c)           dane dotyczące wykonywanego przez Państwa zawodu (posiadanych kwalifikacji, uprawnień) lub prowadzonej działalności gospodarczej, Państwa udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia u Kontrahenta bądź współpracy z Kontrahentem (np. nazwa firmy, stanowisko, funkcja).

5.           Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu:

a)           zawarcia, wykonania i monitorowania wykonywania Umowy z Kontrahentem, w szczególności dla celów takich jak komunikacja, wykonywanie obowiązków informacyjnych, współdziałania i innych obowiązków wynikających z Umowy - przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy [podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci wykonywania Umowy z Kontrahentem];

b)          archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z danym przepisem prawa];

c)           kontaktowania się prowadzenia badań, analiz lub statystyk na potrzeby wewnętrzne - w tym dotyczących oceny satysfakcji z oferowanych przez nas usług, wyrobów lub współpracy; ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z Umową oraz ochrony osób i mienia należącego do Administratora [podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa w zdaniu poprzedzającym].

6.           Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1)          podmioty świadczące na podstawie Umowy na rzecz Administratora usługi związane z realizacją Umowy, w szczególności usługi prawnicze, doradcze, pocztowe, kurierskie, teleinformatyczne, serwisowe lub wykonawcze w zakresie naszej infrastruktury, ochrony ubezpieczeniowej - w razie wystąpienia szkody na osobie lub mieniu, audytów, niszczenia nośników danych zawierających dane osobowe;

2)          przedsiębiorcy świadczący usługi prawnicze oraz organy wymiaru sprawiedliwości – w razie dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami;

3)          organy władzy publicznej lub podmioty publiczne uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa (np. sądy, organy ścigania itp.), gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7.           Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego u Administratora.

8.           Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana dotyczących; żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

9.           Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

* * *

1) Współpracownik Kontrahenta - każda osoba fizyczna współpracująca z Kontrahentem bez względu na formę prawną współpracy: współpraca w oparciu o umowę cywilnoprawną (zlecenia, o dzieło, kontrakt menedżerski itp.); osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, również jako wspólnik spółki cywilnej, a także osoba wykonująca działalność zawodową- osoba pełniące samodzielne funkcje w budownictwie lub wykonująca inny wolny zawód w ramach działalności gospodarczej; osoba fizyczna skierowana do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zawarcia Umowy lub realizacji Umowy; pełnomocnik będący osobą fizyczną.

* * *

Treść powyższej klauzuli informacyjnej w wersji PDF do pobrania znajduje się na dole dokumentu w sekcji "pliki do pobrania".

pliki do pobrania:

rodo_klauzula-informacyjna_pracownicy-wspolpracownicy_kontrahenta.pdf - pdf

Strefa pracownika

zapomniałem hasła

Aktualności

Projekty UE

 

więcej >

DOZAMEL po raz piąty w gronie 229 firm odpowiedzialnych społecznie

29.03.19

DOZAMEL po raz piąty znalazł się w gronie 229 firm odpowiedzialnych społecznie. Premiera 17. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki” odbyła się 28 marca w Warszawie. więcej >

DOZAMEL w Dolnośląskiej Ekstraklasie Biznesu

2019-01-23

W dniu 22 stycznia 2019 we Wrocławskim Centrum Kongresowym Hali Stulecia odbyła się uroczystość wręczenia Dolnośląskich Certyfikatów Gospodarczych XXVIII edycji oraz wręczenia Dolnośląskich Nagród Gospodarczych. Podczas uroczystej gali powołano również Dolnośląską Ekstraklasę Biznesu – nową markę jakości i wiarygodności gospodarczej naszego regionu. więcej >