Klauzula informacyjna - dotycząca monitoringu wizyjnego prowadzonego przez DOZAMEL Sp. z o.o. na obszarze przy ul. Fabryczna 10 we Wrocławiu

 


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119/1 (dalej: RODO), informujemy:

1.      Tożsamość administratora, dane kontaktowe administratora

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO, przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego na obszarze przy ul. Fabryczna 10 we Wrocławiu, jest DOZAMEL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabryczna 10 we Wrocławiu (53-609), NIP: 8960001014, tel. 71 35 65 701, e‑mail: sekretariat@dozamel.pl.

2.      Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: iod@dozamel.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres pocztowy wskazany w pkt 1. z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3.      Miejsca objęte monitoringiem

Monitoring wizyjny administratora obejmuje zasięgiem w szczególności strefy wjazdu lub wejścia na teren lub do obiektów, drogi i ciągi komunikacyjne wewnętrzne, parkingi, otoczenie obiektów budowlanych, wybrane pomieszczenia w obiektach, a także miejsca w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzenia terenu, w zakresie niezbędnym do realizacji celów, o których mowa pkt 4.

Monitoring nie obejmuje pomieszczeń miejsc o charakterze prywatnym, takich jak: węzłów sanitarnych, szatni, palarni oraz pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej.

Miejsca objęte monitoringiem administratora są oznakowane w sposób widoczny i trwały za pomocą tablic informacyjnych zawierających symbol kamery oraz informację, że strefa lub obiekt lub pomieszczenie jest monitorowane.

4.      Cele i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe osób zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora lub osób trzecich na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie w monitorowanych miejscach na terenie nieruchomości i w obiektach położonych przy ul. Fabryczna 10 we Wrocławiu ochrony i bezpieczeństwa osób oraz mienia, możliwości ustalania lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed roszczeniami.

5.      Zakres przetwarzanych danych w systemie monitoringu

Zakres gromadzonych danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego obejmuje zarejestrowany w postaci elektronicznej obraz pochodzący z kamer systemu monitoringu – system nie rejestruje dźwięku. W zależności od monitorowanego obszaru, zarejestrowany obraz obejmuje: wizerunek i sposób zachowania się osoby zarejestrowanej przez monitoring wizyjny, datę, czas i miejsce zdarzenia zarejestrowanego przez monitoring wizyjny, nr rejestracyjny i markę pojazdu. Monitoring wizyjny prowadzony jest całodobowo.

6.      Odbiorcy danych z systemu monitoringu

W związku z realizacją celów wymienionych w pkt 4, a także w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu monitoringu, nagrania z monitoringu wizyjnego mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

  • przedsiębiorcom lub innym podmiotom świadczącym na podstawie umowy na rzecz Administratora usługi, w szczególności usługi: serwisu systemu monitoringu, usuwania awarii, ochrony osób i mienia;
  • przedsiębiorcom lub innym podmiotom świadczącym usługi prawnicze oraz organom wymiaru sprawiedliwości – w razie dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora;
  • organom władzy publicznej lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa (np. policji, prokuraturze, sądom), gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7.      Udostępnianie danych z systemu monitoringu

Dla celów dowodowych może zostać zabezpieczone nagranie zawierające zdarzenie zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego. Każdorazowe zabezpieczenie nagrania może odbyć się na pisemny, umotywowany wniosek złożony do administratora:

a)   osoby trzeciej;

b)   organu prowadzącego postępowanie;

c)   kierownika jednostki.

Decyzję o udostępnieniu nagrania zarejestrowanego przez system monitoringu podejmuje administrator lub upoważniona przez niego osoba. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia, np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów prawa.

W wyjątkowej sytuacji, gdy zarejestrowane dane nie naruszają praw i wolności osoby trzeciej, administrator może podjąć decyzję o udostępnieniu nagrania z monitoringu osobie, której wizerunek został zarejestrowany.

8.      Okres przechowywania

Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu, w zależności od ilości rejestrowanych danych, jest przechowywany przez okres do 30 dni od dnia zarejestrowania nagrania. Po upływie tego okresu, nagrania podlegają automatyczne zniszczeniu poprzez nadpisanie nowymi nagraniami.

Okres przechowywania nagrania może zostać każdorazowo przedłużony w sytuacji, w której nagranie zostanie zabezpieczone, jako dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub gdy administrator powziął wiadomość, iż może ono stanowić dowód w takim postępowaniu lub gdy nagranie będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Wówczas termin przechowywania nagrania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

9.      Prawa osoby, której wizerunek został zarejestrowany przez monitoring wizyjny

Osobie, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu, przysługuje prawo do:

1)   żądania dostępu do danych, tj. do uzyskania potwierdzenia, czy przez administratora przetwarzane są dane osobowe Państwa dotyczące, a jeżeli ma to miejsce uzyskania informacji, o których mowa w art. 15 RODO, w tym dostępu do danych pod warunkiem, że realizacja tego prawa nie wpłynie niekorzystnie na prawa i wolności innych osób;

2)   żądania sprostowania danych, w zakresie, w którym są nieprawidłowe;

3)   ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO;

4)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli zachodzą przesłanki wskazane w art. 21 RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw, dla celów dowodowych, administrator prosi o kontakt z IOD.

Osobie, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu, nie przysługuje prawo do:

1)   usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ich przenoszenia;

2)   uzyskania kopii danych – ponieważ, jego realizacja tego prawa mogłaby niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

10.    Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobie, której wizerunek został zarejestrowany przez system monitoringu wizyjnego, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna ona, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa.

11.    Informacja, czy podanie danych jest obowiązkowe

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych  jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne w związku z Pani/Pana pobytem w miejscu objętym monitoringiem wizyjnym.

12.    Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych

Dane osobowe osób zarejestrowanych w ramach monitoringu wizyjnego nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w tym nie są wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego tzw. profilowania, które polega na tworzeniu w oparciu o pozyskane informacje profili preferencji osób, których dane dotyczą.

13.    Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Dane osobowe zarejestrowane w systemie monitoringu nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.

 

Treść powyższej klauzuli informacyjnej w wersji PDF znajduje się na dole dokumentu w sekcji "pliki do pobrania".

pliki do pobrania:

dozamel-i005_klauzula-informacyjna-monitoring-wizyjny_fabryczna10-wroclaw_f.pdf - pdf

Strefa pracownika

zapomniałem hasła

Aktualności

Projekty UE

 

więcej >

Ogłoszenie o prawie do nieodpłatnego nabycia udziałów Spółki DOZAMEL

2019-12-05

Zarząd Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych „Dozamel” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ul. Fabryczna 10, działając na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181 z późn.zm.) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 listopada  2017r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. z 2017r. poz. 2283),   informuje, iż: więcej >

Relacja z konferencji "INNOWACYJNY PRZEMYSŁ - KREATYWNA GOSPODARKA - ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ" 19-20.09.2019

24.09.19

-Jesteśmy w epoce czwartej rewolucji przemysłowej, nie ma odwrotu od Przemysłu 4.0, niezależnie do tego, jak rozumiemy to pojęcie – podkreślał Paweł Kolczyński, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na rozpoczęciu konferencji  INNOWACYJNY PRZEMYSŁ - KREATYWNA GOSPODARKA - ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ, która odbyła się  w dniach 19-20 września 2019 r. w Centrum Konferencyjnym WPP. więcej >